霍尼EDA51K-6703头(WIFI版)

霍尼EDA51K移动数据终端霍尼EDA51K移动数据终端是霍尼韦尔ScanPal系列新一代的企业级产品,是一款综合性能高、实用领域广的安卓产品。

产品详情